VVOB-programma Scholenbanden

Sinds 2009 voert VVOB binnen haar Noordwerking het programma Scholenbanden uit. Dit programma, gefinancierd door de Vlaamse overheid, biedt een ondersteuningskader aan dat scholen in Vlaanderen en het Zuiden in staat stelt Noord-Zuid scholenbanden uit te bouwen waarbinnen educatieve en interculturele uitwisseling een plaats krijgt en waardoor competenties van wereldburgerschap ontwikkeld worden.

Doelstellingen

  • Bij alle betrokken schoolactoren in Noord en Zuid komen tot een juistere kennis en beter begrip van elkaars realiteit en de uitdagingen van de mondiale samenleving en de competenties om hier op een positieve manier mee om te gaan.
  • Leerkrachten bijstaan en vormen zodat ze de scholenband zelfstandig als educatief instrument kunnen inzetten om deze veranderingen bij de leerlingen te bewerkstelligen.

Achterliggende principes

  • Actieve betrokkenheid: zelf doen en ervaren is veel effectievere werkvorm dan het ‘horen vertellen’.
  • De scholen zelf beslissen autonoom over de uitbouw en inhoudelijke invulling van de scholenband.
  • Rechtstreekse interactie en nabijheid leiden tot verbondenheid. De verbondenheid en samenwerking tussen beide scholen moet finaal leiden tot een meer solidaire opstelling ten opzichte van elkaar en de uitdagingen van de mondiale samenleving. 

Doelgroep

Het programma is in eerste instantie uitgewerkt voor basis en secundair onderwijs.

Historiek

Van de opstart tot in 2011 werden 25 scholenbanden volgens eenzelfde model ondersteund. 

Vanaf eind 2011 brachten we de doelstelling van capaciteitsopbouw en ervaringsuitwisseling tussen leerkrachten explicieter naar voor. Bij een aantal scholenbanden werd expliciet de link gelegd met onze programmawerking in het Zuiden: 8 scholenbanden kregen op die manier een wat andere invulling, ander soort ondersteuning en financiering.

Vanaf eind 2012 wilden we de opgebouwde ervaring niet langer voorbehouden voor een beperkt aantal scholenbanden met partners in één van onze 10 partnerlanden, maar we zetten de stap in de richting van één algemeen steunpunt voor alle Noord-Zuid scholenbanden. Via een projectoproep werden bijkomend een aantal extra initiatieven ondersteund.

Vanaf 2013 bieden we een uniek en stevig onderbouwd ondersteuningsmodel aan dat toegepast kan worden op alle  scholenpartnerschappen tussen Vlaanderen en het Zuiden.