Migratie

Tags: LesideeënAardrijkskunde | Mens- en maatschappijvakken 

Ga na bij alle leerlingen uit de klas met welke migratiestromen zijzelf of hun (voor)ouders te maken hadden. Vergelijk dit met de situatie van leerlingen uit de partnerschool.

Belicht de oorzaken, omstandigheden en gevolgen van migratie vanuit het Belgische/Europese perspectief en vanuit dat van de partnerschool. Laat leerlingen een opstel schrijven over migratie vanuit hun standpunt en laat hen dit opsturen naar elkaar.

Ga na op welke manier thema's als armoede, klimaat, landgebruik, verstedelijking,... verband houden met het migratiethema.