Waarom een scholenband?

Een scholenband uitbouwen vraagt om een engagement van leerkrachten en leerlingen, maar het kan wel een antwoord bieden op de uitdagingen van deze tijd en sluit aan bij nieuwe inzichten rond het verwerven van internationale competenties in het onderwijs

Een scholenband kan de lessen beter laten aansluiten bij de alsmaar meer diverse samenleving. Schoolteams willen via persoonlijk contact het Zuiden in de klas brengen. Zo wordt de kennis over het Zuiden verdiept en kan solidariteit met scholen die minder welvarend zijn, concreet gestalte krijgen.

Een scholenband biedt ook de mogelijkheid voor leraren om over de grenzen heen uit te wisselen met collega’s. Er ontstaat een lerend netwerk tussen Noord en Zuid. Dit draagt bij aan de professionele ontwikkeling van leraren. 

Nog niet overtuigd? Hieronder vind je enkele concrete troeven van een scholenband:

 • Een scholenband verruimt de blik van de leerlingen. Ze kunnen de dingen bekijken vanuit het perspectief van hun vrienden uit een andere klas. In plaats van een spiegel krijgen ze een venster op de wereld.
   
 • Door directe contacten en concrete projecten met mensen uit een andere cultuur ontwikkel je interculturele competenties, zoals kennis van en inzicht in culturele diversiteit en het respectvol leren omgaan met die verschillen.
   
 • Via het contact en de uitwisseling met je partnerschool krijg je het ware gelaat en de diversiteit van het Zuiden te zien. Dit is een heel boeiende manier van kennisoverdracht en je leert ingaan tegen de klassieke stereotypen.
   
 • Met een scholenband kan je werken aan verschillende eindtermen en ontwikkelingsdoelen. Voor het basisonderwijs vind je vooral aansluiting bij de leergebieden wereldoriëntatie (kleuter), mens en maatschappij (lager onderwijs) en sociale vaardigheden. In het secundair onderwijs zijn vooral de vakoverschrijdende eindtermen relevant die vallen onder context 4 tot en met 7. Ze handelen onder andere over duurzame ontwikkeling, het ontwikkelen van een kritisch denkvermogen, een respectvolle, open en constructieve houding en zich flexibel leren opstellen.
   
 • Een scholenband biedt ook mogelijkheden om op een originele manier leerstof aan te brengen binnen de vakgebonden eindtermen. Laat leerlingen voor het vak Engels of Frans een e-mail opstellen naar hun leeftijdsgenoten van de partnerschool. Wissel voor de les aardrijkskunde info uit met je partnerschool over landbouw of fauna en flora. Laat je collega’s van je partnerschool vertellen over het koloniaal verleden in de les geschiedenis.
   
 • Hoewel de context waarin onderwijs georganiseerd wordt heel verschillend kan zijn, zijn bepaalde onderwijsnoden waar ook ter wereld dezelfde. Door ervaringen uit te wisselen met je collega’s uit de partnerschool leer je van elkaar hoe je omgaat met pesten op school, meertaligheid in de klas, inclusief onderwijs, schoolmanagement en onderwijsvernieuwing.